گروه فنی مهندسی فرزان بعنوان یکی ازموسسات فنی درزمینه ی آموزش و مشاوره ی صنعت ساخت و تولید ( ماشینکاری و طراحی ) باایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان ، خودرا متعهد اصول زیر می داند .

۱- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه ی آموزش و مشاوره و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان

۲- ابداع روش های نوین آموزشی و تکنیک های انتقال مهارت در نرم افزار های پاورمیل POWERMILL و کتیا CATIA

۳- فراهم نمودن محیط آموزش مناسب و صمیمی و ایجاد روابط  بین فن آموزان و همکاران در جهت رشد جمعی

۴-گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود

۵- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

۶- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت  در زمینه مشاوره و آموزش باشرکت های صاحب نام درمنطقه و استان

۷- توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش به ویژه درپروژه های اجرایی و عملیاتی